Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Pobierz

Erikson opisał w swojej koncepcji określone kryzysy występujące w poszczególnych stadiach, które w danym okresie są najbardziej charakterystyczne.. Rozwój spostrzegania i myślenia 2.2.3.. Natomiast M. Przetacznikowa wiek przedszkolny (od 3 do 7 lat) dzieli na fazy: - faza pierwsza - od 3 do 4 lat,-faza druga - od 4 do 5 i pół lat, - faza trzecia - od 5 i pół lat do 7 lat.. Okres ten trwa około jednego tygodnia.. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1.. Rozwój prenatalny 2.. Zatem ontologiczna tożsamość, jej osiągnięcie w człowieku jest zadaniem".. Dzieli się na trzy okresy: .. Gałdowa, 1995) i co potwierdzają badacze rozwoju człowieka w perspektywie całego życia (Labouvie-Vief, 1982; Levinson, 1978).. Współczesne rozważa-nia dotyczące rozwoju psychicznego podkreś-Następny okres rozwojowy to WIEK DORASTANIA.. Okres tworzenia się listków zarodkowych - w okresie tym tworzą się trzy listki zarodkowe: mezoderma, endoderma i .Żebrowska wyróżnia następujące okresy rozwojowe: - niemowlęctwo - pierwszy rok życia,-wiek po niemowlęcy - od 1 do 3 lat, - wiek przedszkolny - od 3 do 7 lat, - młodszy wiek szkolny - od 7 do 11 - 12 lat,-wiek dorastania - od 11 - 12 do 17 - 18 lat.. M. Kielar- Turska .Psychologia rozwoju - jedna z subdyscyplin psychologii.. Dziecko musi przystosować się do życia w nowym środowisku, konieczna jest adaptacja do nowych sposobów oddychania, ..

Noworodkowy (1 miesiąc życia) 4.

Okres drugi - ( 2 - 3 lata ) - dziecko powinno osiągnąć samokontrolę; przy niedostatecznej lub nadmiernej pomocy dorosłych dziecko ogarnie wstyd lub zwątpienie.wiskiem życia dziecka, ponieważ jest ono w nim darzone uczuciem, pielęgnowane, poddawane wpływom wychowawczym.. Dzieci w tym okresie muszą nauczyć się ufać, że inni troszczą się o ich podstawowe potrzeby; jeśli opiekunowie odrzucają dziecko lub są niekonsekwentni, dziecko może spostrzegać świat jako niebezpieczny.E.H.. Niemowlęcy (od miesiąca do roku po urodzeniu)Osiągnięcia rozwojowe • 3 lata - zwinnie sięwspina, - biegnąc okrąża przeszkody, - przez chwilęstoi na jednej nodze, - chodzi na czubkach palców, - potrafi odwzorowaćkoło, - zaczyna ciąćnożyczkami; 4 lata - dobrze jeździ na trójkołowym rowerze, - układa puzzle z 5 - 10 kawałków, - wykonuje proste budowle z klocków,1.. Okres przeimplantacyjny - to czas, kiedy zarodek wędruje do jamy macicy przez jajowód.. Wiek ten jest tym okresem, w którym dokonują się przeobrażenia dziecka w osobę dorosłą.. Okres niemowlęcy 2.2.1.. Następuje zagnieżdżenie zarodka w macicy.. Rozwój motoryczny 2.2.2.. Zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci.Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia.Podstawowe tendencje i osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia w zakresie rozwoju społeczno-moralnego..

Rozwój płodu - okresy życia prenatalnego.

Proszę czekać.. 0.w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb, mog spowodować ą w osobowości niemowlcia "wyobcowanie, poczucie oę ddzielenia i porzucenia"11.. Wybrane teorie rozwoju społeczno-moralnego: w psychoanalizie, teorii uczenia się , teorii ról społecznych orazW Okresie niemowlęcym 0-1 rok życia rozwija się poczucie poczucie bazalnej ufności lub jego brak..

Nie znaczy to, że w późniejszym okresie życia już nie mają znaczenia.

Szanse i zagrożenia rozwojowe małego dziecka (studia przypadków) Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostkiPIAGET I JEGO TEORIA STADIÓW ROZWOJU POZNAWCZEGO.. W niej dziecko uczy się podstawowych umie-Czynniki osobniczego rozwoju człowieka - rola czynników genetycznych i wpływ środowiska na rozwój człowieka.. Okres poniemowlęcy 2.3.1.Przyporządkuj poniższe opisy rozwoju człowieka do odpowiedniego etapu życia.. Ostatnim okresem w życiu człowieka jest starość, która objawia się uwstecznieniem funkcji zmysłów, wiotczeniem mięśni, po 80 roku życia zanikają różnice płciowe, organizm ulega wychudzeniu.. K. Dąbrowski (1989, s. 32) uważa, że "rozwój jest przezwyciężaniem poszczególnych warstw tożsamości, ku tożsamości ontologicznej.. W rodzinie dziecko zaczyna poznawać ota-czający świat i nawiązywać w nim kontakty, w niej rozwija się emocjonalnie w okresie największej psychicznej plastyczności.. Słowa kluczowe: Jean Piaget, teoria stadiów rozwoju poznawczego, inteligencja sensomotoryczna, myślenie przedoperacyjne, operacje konkretne, operacje formalne.. okres zygoty (jaja płodowego) - od poczęcia do czasu zagnieżdżenia (implantacji) zygoty w ścianie macicy, 3-4 dzień ciąży,; okres zarodkowy (embrionalny) - do czasu wytworzenia łożyska, 5-10 tydzień ciąży,; okres płodowy (fetalny) - do porodu, 11 .Idea zadań rozwojowych Havighursta jest teorią bardzo obszerną, dotykającą różnych zagadnień i sfer życia każdego człowieka..

Rozwój człowieka .

Młodszy wiek szkolny to czas, który przypada na okres nauki w szkole podstawowej, czyli na czas między 7 a 12 rokiem życia.Cele modułu kształcenia Celem modułu jest zgłębienie tematyki rozwoju człowieka w ciągu życia - prześledzenie kolejnych faz i sfer rozwoju, zarówno pod kątem potencjału rozwojowego, jak i ryzyka zaburzeń, poznanie zadań rozwojowych przed realizacją których staje człowiek w różnych momentach swojego życia.Okres pierwszy - ( pierwszy rok życia ) - doprowadza dziecko do wiary w siebie oraz w możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb.. Już od momentu narodzin obserwujemy nie tylko fizyczny, ale i intelektualny rozwój dziecka.. Warto dostrzec, że teoria nakłada się z społecznymi oczekiwaniami wobec osób w danej grupie wiekowej i określonym etapie rozwoju człowieka.psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia Od niedawna dopiero psychologowie rozwojowi zajmują się zmianami, które wykraczają poza okres dorastania i skupiają uwagę na zagadnieniach związanych z dorosłością i wiekiem podeszłym - tzw. perspektywa life-span Można wyróżnid dwa zasadnicze cele tej nauki, tj .Rozumiejąc mnogość czynników warunkujących postęp w rozwoju człowieka, możemy zadawać sobie pytanie, co zmieniać, aby stwarzać najkorzystniejsze dla dziecka warunki uczenia się.. Charakterystycznym rozstrzygnięciem tego konfliktu jest utrwalenie się podstawowej ufnoci, czyli takiej postawy, która ś będzie miała odbicie w późniejszych stadiach rozwojowych człowieka.1.. W okresie poniemowlęcym procesy pobudzenia wciąż przeważają nad procesami hamowania.Etapowi temu towarzyszy siwienie, wypadanie włosów, tycie, ścieranie zębów, kłopoty ze wzrokiem.. Rozwój osobniczy Rozwój osobniczy człowieka, zwany ontogenezą, rozpoczyna .Okresy życia płodowego (wewnątrzmacicznego) Okresy życia po urodzeniu Okres noworodkowy (1-28 dni) Okres niemowlęcy (2-12 miesiąc życia) Rozwój psychoruchowy w pierwszych 12 miesiącach życia Okres poniemowlęcy, czyli małego dziecka (1-3 rok życia) Indywidualne różnice w rozwoju niemowląt i małych dzieci Okres przedszkolny (4-6 .w dorosłości zmiany te są bardziej doniosłe niż we wcześniejszych okresach życia, co dobitnie akcentował już C.G.. Stąd też jest ogromną wartością.Okres prenatalny (od łac. prae 'przed' i natalis 'urodzeniowy') - okres od powstania zygoty do narodzin.. Okres dzieciństwa :do 10/12 r.ż.. Rozwój emocjonalny i społeczny okresu niemowlęcego 2.3.. Faza noworodka 2.2.. To, jak każdy człowiek poradzi sobie z nimi kształtuje jego ego, czyli osobowość.W każdym kolejnym okresie życia człowiek realizuje inne zadania rozwojowe, z tego powodu badacze rozwoju dzielą życie człowieka na fazy (etapy, stadia, okresy).. Płodowy.. 3. okres dorosłości :od 18/20 r.ż.Plik Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka.pdf na koncie użytkownika trociula • folder Pedagogika wczesnoszkolna • Data dodania: 22 paź 2013uwzględniałaby specyfikę poszczególnych okresów rozwojowych (Praszkier 1979).. Zarodkowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.