Ocena pracy nauczyciela stażysty przez dyrektora

Pobierz

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.. Współpraca z opiekunem stażu.. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:Obowiązki nauczyciela stażysty.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;Jeżeli dyrektorem jest osoba nie będąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela dokonuje: dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny (art.6a ust.5b KN)Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego.Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust..

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły.

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują: 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stosuje i przestrzega procedury dotyczące diagnozy Źródła informacji: zapisy z obserwacji dyrektora i opiekuna stażu, zapisy w kartach indywidualnych i dzienniku pracyTo właśnie opiekun stażu ma obowiązek wprowadzić młodego nauczyciela w arkany zawodu, przybliżyć sposób funkcjonowania placówki i sprawić, że jego praca dydaktyczna i wychowawcza będzie na jak najwyższym poziomie.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu.. Proponuję dla Pana(i) .Do tej pory art. 6a ust.. KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY § 2.. …………………., dnia…………….. rzetelny i obiektywny.. Uzasadnienie oceny pracy Kryteria z §2 rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli Omówienie poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy Poziom spełnienia przez nauczyciela kryteriów oceny pracy (wartość punktowa 0-3) poprawnośd merytorycznaArt.. 6a ust.. (miejscowość) Propozycja oceny dorobku zawodowego.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego..

Kryteria oceny pracy1.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. Po okresie stażu ma za zadanie przedstawić dyrektorowi propozycję oceny dorobku młodego nauczyciela.Załącznik nr 6 do REGULAMINU OCENY PRACY NAUCZYCIELA z dnia 25.01.2021 r. zespołów samokształceniowych, notatki nauczyciela stażysty - zna poszczególne elementy struktury lekcji, przestrzega odpowiedniego czasu kolejnych ogniw - przykładowe scenariusze zajęć, wnioski dyrektora po obserwacji zajęć, opinia opiekuna o dorobkuOcena dorobku zawodowego nauczyciela wystawiona przez dyrektora Projekt oceny przygotowany przez opiekuna sta?u powinien by?. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .1.2.. Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest nawiązanie współpracy z opiekunem stażu wyznaczonym przez dyrektora placówki, w tym omawianie problemów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego.. Data publikacji: 31 grudnia 2018 r. Pobierz wzór nowej karty oceny pracy dla nauczyciela stażysty, uwzględniającej uzasadnienie obejmujące odniesienie się do poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy.Zgierz 8 IX 2019. opiekun stażu Pani Dyrektor ..

Wsparciem dla dyrektora mo?e by?

rozpoczęła pracę w .. na stanowisku nauczyciela - wychowawcy grupy VI 1 IX 2018, ubiegając się jednocześnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.1 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. Beata Gołębiowska.. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela,co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.. 6 oraz Art. 9f ust.. Ocena pracy może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela, Rady Rodziców, organu prowadzącego, organu nadzorującego.. Agnieszka Sieradzka-Słyk.. Na podstawie tego dokumentu dyrektor dokonuje w?asnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. 1 Karty Nauczyciela stanowił: "Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie".. Warszawa..

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.

Natomiast aktualne brzmienie tego przepisu określa, że faktycznie praca nauczyciela podlega ocenie, ale dyrektor ma obowiązek dokonania oceny pracy nauczyciela:Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.. Jeżeli termin dokonania oceny upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu.Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Dyrektor szkoły jest zobowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem rocznej przerwy określonej W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, ocenyArt.. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm./ przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani Agnieszki Wendy nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej xxx za okres stażu odbytego od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku.Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c staż nauczyciela ubiegającego się o awans ust.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Ma on jednak prawo dokona?. 2aDyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia sprawozdania(a nie "oceny dorobku zawodowego") Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela na podstawie rozporządzenia z 29 maja 2018 r. (Dz.Ocenie podlega praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. 9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z 2000 r. nr 2 poz. 11, z .Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy; opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu - w przypadku pedagoga stażysty i pedagoga kontraktowego; doradcy metodycznego - na wniosek pedagoga oraz z inicjatywy dyrektora (fakultatywnie); samorządu uczniowskiego (fakultatywnie).. opinia rady rodziców.. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora lub na wniosek: 1) nauczyciela,Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela wspomagającego.. 9c ust.. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust.. Koszalin.. 5a, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 1) nauczyciela;Ocenie podlega praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty.. - Karta Nauczyciela /tj..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt