Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Ocena funkcjonowania ucznia Szkoły Podstawowej na .Ocena opisowa z wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Janusz KorczakPrzykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Zajęcia prowadzone Metodą Marii Montessori Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna - dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmiotyI półrocze roku szkolnego 2014/2015 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na tle mózgowego porażenia dziecięcego.. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).. Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Uzasadnienie oceny dopuszczającej z języka polskiego.. Powtarzanie klasy przez ucznia trzyletniego liceum ogólnokształcącego.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.Zgodnie z przepisem § 11 ust.. 4.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.

wychowawczego dziewczynki o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej z mózgowym porażeniem dziecięcym z zaburzeniami motoryki małej i mowy .. Magdalena Baranowicz.3.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.. Jest otwarta na kontakty z kolegami, rzadko wchodzi z nimi w drobne konflikty.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZAROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanymObszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze .Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.. Uzasadnienie oceny celującej z języka polskiego.. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.Ocena opisowa, I półrocze Uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Uczennica: ., niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Obszary edukacyjne podlegające ocenie:• Zachowanie• Umiejętności praktyczne• Umiejętności językowe• Umiejętności matematyczne• Umiejętności przyrodnicze• Umiejętności artystyczno - ruchowe .Podaję przedmiotowy system oceniania na religii uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym dla klasy III..

... ocenianie uczniów uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. 9.Uczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dotyczy następująca skala procentowa: 85% - 100% → ocena celująca 84% - 76% → ocena bardzo dobra 75% - 61% → ocena dobra 60% - 36% → ocena dostateczna 35% - 16% → ocena dopuszczająca 15% - 0% → ocena niedostateczna 13.. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .Ocena końcowa.. Treści nauczania - wymagania szczegółowe Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowany do indywidualnychOcenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: a) Uczeń realizuje odrębną podstawę programową niż podstawa kształcenia ogólnego, co determinuje odmienny zakres treści kształcenia dla tego ucznia, sposób oceniania osiągnięć ucznia z tą kategorią niepełnosprawności.Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go dofunkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych Dodano kolejne cele edukacji tej grupy uczniów, zwiększając ich liczbę do 7.Plan nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w roku m 2013/2014 I ETAP EDUKACYJNY / klasy I-III / liczba lp..

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym Wiktoria to dziewczynka bardzo pogodna i sympatyczna.

Powiązane porady i dokumenty.. OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE.. Bogusława Szaniawska.. Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z zachowania jak i zajęć edukacyjnych.. Magdalena Baranowicz.. W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.. Przy ocenianiu poprawności ortograficznej ..

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce.

obowiązkowe zajęcia .. Publikacja, to przykładowe oceny opisowe z wychowania fizycznego i zajeć sportowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczeszczajacych do klas ponadgimnazjalnych.specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.. Przy ocenie uwzględnienia się .Opinia o uczniu.. 5 przywołanego rozporządzenia, roczna klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. .Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.IVb -uczennica upośledzona w stopniou umiarkowanym z autyzmem Zachowanie: Uczennica sympatyczna, grzeczna.. i niepełnosprawnością ruchową.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.Ocena opisowa - Natalia - upośledzenie umiarkowane Zachowanie - Natalia jest koleżeńska, pracowita, uczuciowa.. Przestrzega norm społecznych i klasowych.Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.. Rok szkolny 2014/2015.. Chętnie przebywa wśród rówieśników, jest przez nich pozytywnie odbierana.. Są to wymagania na poszczególne oceny od 1do 6. zgłosił bg200g w dniu: 2012-09-25 23:12:54, rozmiar: 4.58 KB, liczba pobrań: 557Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt