Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej 2020

Pobierz

Imię, nazwisko nauczyciela - realizatora zadania.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3.1 Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu:, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej 2.. Opis podzadania wykonanego przez nauczyciela.. Zakres badaniaTerminOsoby odpowiedzialne.. PLAN PRACY ZESPOŁU DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej przewodniczący zespołu Hanna Marszałek Formy pracy Cele /jakie przyniesie korzyści?. wg potrzeb Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez badanie i analizę wyników nauczania - badanie diagnostyczne uczniów klasy "O'' - Diagnoza gotowości szkolnej - badanie diagnostyczne uczniów klasy I ; - przeprowadzenie testu sprawdzającego na koniec klasy III;Plan pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Program Wychowawczo- Profilaktyczny 2020/2021.. Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia, studia, studia podyplomowe) Awans zawodowyPLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ..

Z.Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania.. Metody pracy: praca z książką, sytuacje życia codziennego, scenki dramowe, wycieczki, Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności.. NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. - wymiana doświadczeń z nauczycielami zespołu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej -plany pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, sprawozdania z pracy zespołu okres stażu § 8 ust.. przez analizę.. 5. zuwanie nad prawidłową i zgodną z podstawą programową realizacją programów nauczania.. Dzień Chłopca - imprezy klasowe.rok szkolny 2020/2021 Plan pracy zespołu wychowawców klas I - III został opracowany przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w wyniku konsultacji z rodzicami i nauczycielami.. Analiza wyników, podjęcie działań naprawczych związanych ze słabymi stronami wskazanymi.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2019/2020 Skład zespołu: Przewodniczący: Jańczyk Jowita Członkowie: Cieślak Renata Wysocka Anna Roczek Elżbieta Stawiak - Kołba Ewa Stankiewicz Beata Parada Anna Kusiak Aleksandra Kimel Wioleta Juszczak Edytawg planu pracy RP..

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Termin realizacji.. Oddziały przedszkolne 0a, 0b, 0c.Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej ,,MRÓWKA'' Plan pracy świetlicy szkolnej- 2020/2021.. Wykorzystanie technologii komputerowej w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.. 2 Cele pracy zespołu przedmiotowego I etapu: uściślenie współpracy, efektywna realizacja zadań wynikających z planów wychowawczych i profilaktycznych, .kierowanie pracę zespołu, organizowanie spotkań szkoleniowych, organizowanie wsparcia merytorycznego w grupie, pośredniczenie między grupą a dyrektorem szkoły, określenie roli zespołu kształcenia zintegrowanego w mierzeniu jakości pracy szkoły, ustalenie terminów spotkań w uzgodnieniu z członkami zespołu.. Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.. "Z ŻYCIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021" .. CELE:Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania - plan pracy zespołu Daria Machnik - wspólne omawianie i rozstrzyganie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Spotkanie organizacyjne.Plan pracy zespołu humanistycznego; Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych; Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego; Plan pracy zespołu świetlicowego; Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej; Plan pracy zespołu terapeutyczno-pedagogicznego; Plan pracy zespołu nauczycieli wychowania fizycznego; Roczny plan pracy świetlicy szkolnej; Plan pracy biblioteki szkolnej4..

Lp.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I.

Wstępna diagnoza przedszkolna.. JANA PAWŁA II W STOBIERNEJ ROK SZKOLNY 2019 / 2020 .. Wyeksponowanie postaci patrona szkoły - gazetki klasowe.. 2.Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. Na uwagę zasługuje bardzo cenne szkolenie w ramach Rady Szkoleniowej na temat "Bezpieczeństwa w sieci".PLAN POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH w roku szkolnym 2019/2020 Lp.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019; PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 .. Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Nazwa zadania, krótki opis sposobu realizacji.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej ,,MRÓWKA''Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2018/2019 - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu - podział zadań w zespole.1 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu dobro dzieci..

Plan pracy biblioteki szkolnej.

Skład zespołu: Katarzyna Koczy (przewodnicząca), Marta Wija Zadania do realizacji Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez badanie i analizę wyników nauczania oraz realizację zadań szkoły.PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Zespół Tematyka / cel Miesiąc Odpowiedzialny 1. edukacji wczesnoszkolnej Opracowanie planu realizacji zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 IX Marzena Krętowska Zapoznanie z ofertą i zaplanowanie warsztatów i szkoleń na rok szkolnyPLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO I ETAPU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Przewodniczący: Roczek Elżbieta Członkowie: Cieślak Renata Cieślak Magdalena Jańczyk Jowita Kusiak Aleksandra Stawiak - Kołba Ewa Stankiewicz Beata Parada Anna Urbańska PaulinaPLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 MIESIĄC ZADANIA DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI EŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20019/2020.. Plan pracy zespołu nauczycieli do spraw artystycznych; PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH; PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH; PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ; Plan pracy Szkolnego Koła Caritas; 2020/2021; PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGOPlan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2019/2020; Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej; Kryteria oceniania; Programy nauczania; Uruchomienie zajęć dla uczniów klas I-III od 25 majaPLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Plan pracy PCK 2020/2021.. W skład zespołu wchodzą: Elżbieta Beczała, Joanna Furczyk, Iwona Jóźwik, Izabela Kowalska, Grażyna Kwaśny, Renata Lejawka, Katarzyna Sekta, Jolanta Szczygieł, Halina Ślisz - edukacja wczesnoszkolna; s. Katarzyna Gulczyńska - katecheza .. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. Nazwa konkursu.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Treści planu są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej im.. - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w .Plan pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020.. na rok szkolny .. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.. Kampania ,,Sprzątanie Świata".. Nauczyciele odpowiedzialni.ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY 1-3 .. Rok szkolny 2014/2015.. PLAN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2022.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. 80 rocznica II wojny światowej.. Przewodniczący/a: Członkowie zespołu: L.p..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt