Sprawozdanie z rewalidacji indywidualnej w stopniu lekkim

Pobierz

W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas: I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej.. NaukiProgram indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.. rok szkolny 2017/2018.. Zaburzona jest analiza i synteza wzrokowa, spostrzeganie i pamięć wzrokowa.Uczennica ujawnia duże trudności w ujmowaniu związków w logiczną całość.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Nauczyciel Created Date: 9/19/2013 11:47:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.. Działania są ukierunkowane na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka na miarę jego możliwości .1 Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Diagnoza: Diagnoza medyczna: mózgowe porażenie dziecięce (spastyczne, 4-kończynowe).. Do nich zalicza się potrzebę wielozmysłowego poznania świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką.2..

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem.

Zakłada się współpracę z rodzicami oraz wdrażanie ich w proces terapeutyczny.. W trakcie zajęć trudności są stopniowane z uwzględnieniem złożoności tych czynności i możliwości percepcyjnych ucznia, czyli: stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału,Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy klasy VII.. na cykl trzyletni.. Zajęcia rewalidacyjne .. Unikał kontaktu wzrokowego i werbalnego, a po dzwonku na przerwę - wyszedł z klasy bez słowa.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Tylko A.. Na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną uczeń kl. I otrzymał zalecenie kształcenia specjalnego oraz uczęszczania na zajęcia rewalidacji indywidualnej.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy..

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim.

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.. System kształcenia w Polsce umożliwia dzieciom upośledzonym umysłowo pobieranie nauki w szkołach masowych.. Uczenie się poprzez zabawę - scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla 4-letniego dziecka z Zespołem Aspergera .program rewalidacji indywidualnej dla uczniÓw gimnazjum Cel główny programu: Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno - wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności .INDYWIDUALNY PLAN PRACY REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Przeznaczenie programu: Niniejszy program przeznaczony do realizacji na zajęciach rewalidacji indywidualnej z uczniem u którego występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Cel główny programu: Celem oddziaływań .. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Archiwa‧RewalidacjaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Szkoła SPdP Created Date: 1/18/2021 12:25:00 PM .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy..

w stopniu lekkim, kl. I gimnazjum.

Emilia Kwiatkowska.. Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.Pytanie: Czy roku szkolnym 2021/2022 można łączyć dzieci na zajęciach rewalidacji?. Kształcenie specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim realizowane w szkole specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej; 2.W ZAKRESIE REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ.. 2015 poz 1113) Zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej:rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docPrzykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Ocena przebiegu rewalidacji; Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji; Program rewalidacji indywidualnej uczennicy kl. VII niepełnosprawność intelektualna; Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnejz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.Kiedy był zmuszony uczestniczył w rewalidacji, bo np. przyprowadziła go do szkoły po ucieczce matka - wykonywał polecenia nauczyciela bez słowa..

Czy można łączyć osoby na zajęcia z rewalidacji, np. ze spektrum autyzmu?3.

Andrychów.. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi (występowanie u ucznia co najmniej dwóch niepełnosprawności) posiadających orzeczenie oNajwiększą grupę spośród upośledzonych stanowią osoby upośledzone w stopniu lekkim.. Bardziej szczegółowo Wynika to przede wszystkim z braku odpowiednich placówek kształcenia specjalnego w miejscu zamieszkania dziecka lub jego pobliżu.Opracowałam program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, aby wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz które okażą się niezbędne w jego przyszłym dorosłym życiu.. Zdarzało się, że uczeń prosił o kontakt z matką i zwalnianie go z lekcji w sytuacjach .Sprawozdanie z zajęć z surdopedagogiem.. Chłopiec posiada niski zasób wiadomości i słownictwa.Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW REWALIDACYJNYCH W procesie adaptacji do życia społecznego dziecka upośledzonego w stopniu lekkim należy stworzyć odpowiednie dla niego warunki poznania świata.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształceniaProgram rewalidacji indywidualnej.. Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. stymulujące funkcje poznawcze oraz percepcyjno - motoryczne, uzupełniające oraz utrwalające wiedzę i umiejętności szkolne.. Jeśli w klasie są trzy osoby, np. trzy orzeczenia - niepełnosprawność w stopniu lekkim, czy dyrektor ma prawo utworzyć grupę do zajęć z rewalidacji?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt