Sprawozdanie z zajęć rozwijających z języka polskiego klasa 3

Pobierz

ZAŁOŻENIA: doskonalenie u dzieci umiejętności czytania ze zrozumieniem, a w szczególności cichego czytania w celu otworzenia przed nimi drogi .Język polski Klasa VIIIa VIIIb Procenty 62% 53% Szkoła 58% Populacja 58% Powiat 51,46% .. wyrównawczych z języka polskiego oraz matematyki, • zajęć specjalistycznych: - korekcyjno - kompensacyjnych, .. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 3 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 45 - I sem.. Cele główne zajęć: • pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, • nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie, • wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia .Temat zajęć 16: Legendy polskie - słuchowisko pt. "O Piaście Kołodzieju".. Średnia ocena.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO DLA KLASY VII a I.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr .Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla klasy 3.. Rok szkolny 2014/2015.. Na zajecia uczęszcza 8 uczniów: troje z klasy IV .Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach II-IV..

Opis realizacji zajęć: 1. zatwierdzonym w dniu 17.12 .

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 - 7 lat, które przejawiają uzdolnienia w obrębie obszaru edukacji językowej (polonistycznej).. Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego- Dominika Strzelecka Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy II.. o uczniach danej klasy, z wychowawcą i wychowankami z Zakładu Poprawczego w Głogowie, którzy wspólnie z uczniami ZPSW w Głogowie będą brać udział w wybranych .Uczeń (imię i nazwisko): .. klasa 1-3 Szkoła Podstawowa 1.. Proces opanowywania języka polskiego przebiega wówczas dwutorowo - w warunkach naturalnych (w rodzinie) i w warunkach sztucznych (w szkole).. Obejmuje działania zmierzające do powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania języka polskiego.6.. W klasie drugiej główny nacisk położono na terapię dzieci z ryzyka dysleksji.. Na następnej lekcji zajmiemy się omawianiem utworu.. 17 lutego 2020.. Publikacje.. Zajęcia .3.. 2.3 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE Prowadząca: mgr URSZULA SAŁĘGA Zajęcia logopedyczne były prowadzone od listopada 2012r.do końca maja 2013r.. Metodyka nauczania języka polskiego jako języka drugiego odwołuje się doProgram powstał w związku z potrzebą zorganizowania zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas VIII do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego..

Termin zajęć: cwartek, godz. 14:30-16.05.

Grupa liczy 10 osób.. Temat: Czego dowiadujemy się o bohaterach powieści "Szatan z siódmej klasy?". Pierwsze odbyły się 8.09.2014r., a ostatnie 19.01.2015r.Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. Zajęcia z matematyki z elementami gry w szachy odbywają się w czwartki.. Zrealizowano 69/97 godzin.. Obejmowały: 5 ucz.. Odbywały się w każdy poniedziałek tygodnia.. PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW KL. VI .. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu Na zajęcia uczęszczało 2 uczniów (1 chłopiec i 1 dziewczynka).. Zapisz w zeszycie plan wydarzeń .korzystałam z podstawy programowej kształcenia ogólnego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku, a także z programów nauczania języka polskiego oraz dostępnej literatury.. Kamishibai to stara (prawdopodobnie z XII wieku) sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartkach, które wsuwa się do drewnianej płaskiej skrzynki, pełniącej rolę sceny.. Bierze w nich 6 uczniów (3 dziewczynki, 3 chłopców) z klasy 1.. Temat zajęć 17: Baśnie polskie - słuchowisko pt. "Szklana Góra".Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę..

Zrealizowałam 30 godz. zajęć.

A ponadto: 1.Wyrabianie nawyku samokształcenia.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KOŁA POLONISTYCZNEGO KLASY III ROK SZKOLNY 2014/ 2015 semestr I (art.42 ust.2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela) Zajęcia koła polonistycznego prowadzone były w jednej grupie.. Zmierza .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Wyodrębnij pierwszoplanowych i drugoplanowych bohaterów powieści.. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach .Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII [1] "Przyjazna polszczyzna" Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.. Przebieg .. Stąd popularne nazwy: teatr .PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z DZIECKIEM ZDOLNYM.. Zajęcia są prowadzone w klasie VI w .Liczba uczestników 3.. Cele operacyjne: - uczeń w skupieniu słucha legendy, - opowiada legendę, - wymienia bohaterów.. Wśród doskonalonych umiejętności: doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem tekstów kultury, kształtowanie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi: zaproszenia, ogłoszenia,Sprawozdanie z realizacji zajęć Ja też potrafię z języka polskiego w klasach IV — VI Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cało ściowe, za cały cykl wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. Frekwencja: 100%,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" Sprawozdanie z zajęć dla uczniów klas I - III ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym za okres od 15.11.2011 r. do 30.06.2013r.Na zajęcia uczęszczało w I roku8 uczniów, a w II roku 6 uczniów.1 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi..

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.

Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności.TEATRZYK KAMISHIBAI NA ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO.. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.. 2.Program zajęć wspomagających rozwój umiejętności społecznych został napisany na potrzeby pomocy uczniom we właściwym adoptowaniu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, właściwego funkcjonowania w sytuacji szkolnej, poprawy ich relacji z rówieśnikami, dorosłymi oraz w relacjach z samym sobą.. Przyczyny owych trudności bywają zwykle róŜne: słabe zdolności, .. decyzję o bezpłatnym prowadzeniu koła języka polskiego.. Celem zajęć było: kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej .Obejrzyj końcowy fragment filmu " Szatan z siódmej klasy" lub wysłuchaj audiobooka.. Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.. WSTĘP Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne.. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego , a także rozwój indywidualnych zainteresowań .. 2009r przez Wiesławę Kanwę dostosowany do .. DO SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ CEL GŁÓWNY : Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu po VI klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji oraz zapoznanie uczniów z organizacją .nauczania języka polskiego za granicą wiąże się także z dwujęzycznym środowiskiem, w jakim dzieci wzrastają.. Angelika Rutkowska.. Nauczanie początkowe.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPlan pracy koła wyrównawczego z j ęzyka polskiego dla klas III Koło wyrównawcze zostało utworzone z myślą o tych uczniach klasy III, którzy mają trudności z opanowaniem treści programowych.. Ilość godzin w tygodniu: 2. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. Zajęcia prowadzone zgodnie z programem napisanym przez Beatę Zając.. 17 lutego 2020. spszklarygorne.. Data publikacji.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .CYKL ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ .. 3 umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwalają wyładować agresję.. Prowadzący: mgr Izabela Brzeska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt