Opinia opiekuna o przebiegu praktyki pedagogicznej w szkole

Pobierz

Kraków, dn. 5.02.2013. nr .. w Krakowie.. z dokumentacją pedagogiczno - terapeutyczną oraz formami zajęć wspierających …Opinia o praktykantce może stanowić pomoc w ocenie pracy studentów pedagogiki odbywających praktyki w szkołach podstawowych.opinia o przebiegu praktyk.doc.. Zadanie 2. .. Praktykantce przydzielono 2 opiekunów praktyki ze względu na specyficzne warunki pracy w placówce (przedszkole …Opinia opiekuna praktyki Praktykantka obserwowała lekcje prowadzone przez opiekuna praktyk i prowadziła samodzielnie lekcje ( w obecności opiekuna).OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ.. PEDAGOGIKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE.. Opiekun praktyk w szkole swoje spostrzeżenia na temat pracy i postawy praktykanta wpisuje w otrzymanym kwestionariuszu opinii o przebiegu praktyki.. Podczas praktyki w naszej placówce studentka została zapoznana z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę w szkole tj.: …OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Informacje podstawowe 1.. Zebranie informacji o działaniach szkoły na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia (finansowego, rzeczowego, pomocy …Title: OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Author: PDF Last modified by: PDF Created Date: 5/18/2005 10:07:00 AM Other titles: OPINIA O PRZEBIEGU …Karta informacyjna o przebiegu praktyki zawodowej ciągłej studenta..

Opinie opiekuna praktyk o praktykach.

W opinii o przebiegu praktyki powinny by ć …Pieczęć szkoły 1 Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej Słuchacz …Opinia na temat jako ści wykonania przez praktykanta zada ń w czasie praktyki zawodowej Cechy, zdolno ści i umiej ętno ści, które student powinien rozwija ć Inne …1.. Łask.. Magdalena Zajączkowska.. Opinii o praktyce pedagogicznej podpisanej przez dyrektora szkoły i nauczyciela- opiekuna praktyki.. Opiekun prowadz ący studenta podczas praktyk indywidualnych / koordynator praktyk .. W czasie praktyki studentka hospitowała lekcje prowadzone przez opiekuna …Miała możliwość uczestniczenia w zajęciach z dogoterapii oraz w zajęciach terapii logopedycznej.. WYDZIAŁU NAUK …Opinia o praktyce pedagogicznej odbytej przez studenta/słuchacza Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gda .. opiekuna praktyki: poda .Poznała akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę organizowania w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. Kierunek, specjalność, rok i semestr studiów: II …Uczestniczy w organizowanych w czasie praktyk zebraniach rady pedagogicznej, imprezach, spotkaniach, Dokumentuje swoją pracę w dzienniczku praktyk i gromadzi …prowadzonych w szkole.. Obserwowała także zajęcia związane z realizacją treści zawartych w …Opinia z przebiegu praktyki studenckiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt