Wymień i omów podstawowe zdolności motoryczne człowieka

Pobierz

zym jest metoda nauczania według Okonia i wymień kryteria podziału metod w wychowaniu fizycznym.Różni autorzy wymieniają odmienną liczbę podstawowych zdolności koordynacyjnych od 5 do 11 (Starosta, 1994).. Podzielić ją można na wiele grup dopasowanych do każdej aktywności fizycznej.Główne cechy motoryczne to : SIŁA, WYTRZYMAŁOŚĆ, SZYBKOŚĆ, ZWINNOŚĆ, poboczne cechy motoryczne to: SKOCZNOŚĆ, ZRĘCZNOŚĆ I GIBKOŚĆ.. 4.Wymień zasady budowy lekcji.. Umiejętności ruchowe dzielą się na: • elementarne, • specjalne.. Potrzeba samorealizacji - znajduje się na samym szczycie hierarchii.. Wyrażenie "poznawcze" (ang. cognitive) odnosi się do filozoficznego pojęcia "poznanie" (ang. cognition), które dotyczy zdolności do posiadania wiedzy przez człowieka, zdolności poznawania rzeczywistości.. Na potrzeby niniejszego artykułu, przedstawię uproszczony schemat, wg którego zdolności motoryczne dzielą się na kondycyjne i koordynacyjne.Wytrzymałość, szybkość, siła, gibkość i zręczność to podstawowe umiejętności, które ćwiczy się na zajęciach z wf-u w szkołach.. Ich opanowanie warunkuje nie tylko sprawność fizyczną, ale także prawidłowy rozwój psychiczny.. Musimy więc dołożyć wszelkich starań, aby były jak najlepiej rozwinięte u naszych dzieci.1.z jakich pierwiastkÓw skŁada sie wŁos( wymieŃ podstawowe) 2.omÓw rÓŻnice pomiĘdzy zabiegiem rozjaŚniania i odbarwiania wŁosÓw 3.w jakiej postaci wystepuje barwnik wŁosa 4.jakie pierwiastki chemiczne wchodzĄ w skŁad wŁosa 5.jak czĘŚĆ skÓry nie jest pokryta wŁosami 6. co jeszcze oprÓcz bakterii i grzyba atakuje sore czŁowieka Literatura podstawowa [11 s. 63-71, 13 s. 9-15] Literatura uzupełniająca [15 s. 7-48] SIŁA JAKO KONDYCYJNA ZDOLNOŚĆ MOTORYCZNA - RODZAJE I METODY DIAGNOZOWANIASZYBKOŚĆ I ZWINNOŚĆ JAKO KOMPLEKSOWE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE..

Predyspozycje i zdolności motoryczne.

Wyróżniamy 4 podstawowe cechy motoryczne człowieka, takie jak: siła, szybkość, wytrzymałość i moc.. Podstawowe zagadnienia z antropomotoryki.. Okres młodzieńczy - od 15. do 18.-20. roku życia u dziewcząt i od 16.-17. do 20.-25. roku życia u chłopców • motoryczność typowa dla osób dorosłych, • ekonomia ruchów, • u dziewcząt koniec fazy progresywnej, stabilizacja rozwoju motorycznego,Potrzeby uznania - a więc szacunku, sukcesu i uznania tak przez samego siebie, jak i przez innych.. Postaram się wam przybliżyć każdą z nich zaczynając od czterech cech głównych na pobocznych kończąc.Zdolności motoryczne.. Nie można jej zaspokoić.Jest podstawową cechą motoryczną, najlepiej określającą poziom sprawności.. Lista ta może być w wyjątkowych sytuacjach rozszerzona o kolejne 3 cechy jak: zręczność, koordynację ruchową i gibkość.. Najbardziej poprawny podział zdolności motorycznych (bardziej aktualne jest pojęcie zdolności, a nie cechy) wygląda tak: - zdolności energetyczne (kondycyjne) - czyli siła i wytrzymałość, - zdolności kompleksowe - takie jak szybkość (według niektórych do .Zdolności kondycyjne zależą od możliwość energetycznych człowieka, natomiast zdolności koordynacyjne związane są z umiejętnością sterowania ruchami ciała..

... zdolności motoryczne ...Motoryczność człowieka.

Termin ten odnosi się do wszystkich form dotyczących poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia ciała lub jego poszczególnych .Wymień cechy, które wyróżniają człowieka ze świata zwierząt ?. Motoryczność człowieka, pod tym pojęciem rozumie się całokształt ruchowych możliwości człowieka, zarówno w znaczeniu ilościowym jak i jakościowym.. Poziom zespołu podstawowych cech motorycznych, takich jak siła, moc, szybkość, zwinność, gibkość, koordynacja, mierzy się efektami specjalnie dobranych, prostych ćwiczeń.. Zaliczamy do tej grupy:Cechy motoryczne człowieka Motoryczne właściwości człowieka - uzdolnienia ruchowe - odgrywają istotna rolę w określeniu dzieci uzdolnionych ruchowo i nieuzdolnionych ruchowo, co ma duże znaczenie w procesie dydaktyczno - wychowawczym.Strona potencjalna i efektywna motoryczności człowieka.. Siła to zdolność do pokonania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałania mu kosztem wysiłku mięśniowego.. 2009-05-26 16:14:45; wymień podstawowe prawa człowieka, które znalazły się w Deklaracji Praw Człowieka i Obywtela 2014-03-10 17:55:33; Wymień cechy białego człowieka .I KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO 1..

Składowe motoryki człowieka.

Zdolności koordynacyjne możemy rozumieć jako rozmaite, specyficzne przejawy szeroko pojętej koordynacji ruchowej.Siła jako podstawowa cecha motoryczna.. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU JEDNOSTKI: Przez uwarunkowania genetyczne rozumiemy te czynniki, które wiążą się z wyposażeniem organicznym jednostki, z jej genotypem.. Zdolności koordynacyjne.. Zwiększająca się siła mięśniowa bezpośrednio przekłada się na rozwój sprawności człowieka.. Między cechami motorycznymi istnieje pewna współzależność sterowana przez układ nerwowy.Wymienione zdolności motoryczne to podstawowe komponenty, które moim zdaniem powinny być rozwijane przez wszystkich sportowców.. Oczywiście poszczególne dyscypliny sportowe mają różne wymagania motoryczne, dlatego najwięcej uwagi powinieneś poświęcić wymaganiom dominującym i na nich oprzeć przygotowania, ale nie możesz .Ostatnio grupą zdolności motorycznych są zdolności kompleksowe, czyli hybrydowe, które zawierają w sobie zarówno zdolności kondycyjne, jak i koordynacyjne - i trudno jest określić, która z tych dwóch grup dominuje..

Przeczytaj więcej na temat kondycyjnych zdolności motorycznych..

Są to umiejętności nabyte w procesie uczenia się, w celu uzyskania danego wyniku w możliwie najkrótszym czasie i przy niewielkim zużyciu energii.Dotychczas możliwości motoryczne człowieka określono przy pomocy pojęcia "cech motorycznych".. Poniżej zdefiniowano i omówiono specyficzne motoryczne zdolności koordynacyjne scharakteryzowane przez Raczka, Mynarskiego i Ljacha (2003), Raczka, Ljacha (1995) oraz przez Starostę (1994).Podstawowe cechy i zdolności motoryczne towarzyszą człowiekowi na każdym etapie jego życia.. Są tak ważne, że biorą udział w każdej, nawet najprostszej czynności dnia codziennego.. predyspozycji, zdolności motorycznych, umiejętności ruchowych, - sprawności fizycznej i motorycznej, - rozwoju .Osoba powyżej podała podział bardzo stary i źle zinterpretowany.. We współczesnej literaturze z zakresu kultury fizycznej używa się określenia "zdolności motoryczne".. KOORDYNACYJNY OBSZAR MOŻLIWOŚCI RUCHOWYCH.. Z perspektywy psychologicznej można określić to pojęcie jako po prostu zdolność organizmu do .3.Zdefiniuj pojęcie motoryczności i wymień zdolności motoryczne.. - potrzeba niezależności, - potrzeba szacunku dla samego siebie, - potrzeba szacunku ze strony innych.. Pełni dominującą rolę w sprawności fizycznej.. Dawniejsze i współczesne badania w dziedzinie genetyki doprowadziły do wykrycia podstawowych praw dziedziczności w świecie roślin i zwierząt, a także u człowieka.Informacje podstawowe.. Literatura podstawowa [16 s. 271-274] Literatura uzupełniająca [9 s. 216-218] 7-8.. Poniżej przedstawiono testy diagnozujące poziom poszczególnych zdolności motorycznych.. Wymaga jej wszelka działalność fizyczna człowieka., Szybkość - To nic innego jak wykonanie danej czynności albo zbioru czynności w jak najkrótszym czasie.Rozwój motoryczny człowieka.. Ten powyższy podział pochodzi z końca lat 80-tych.. Pojęcie "cecha" oznacza, bowiem utrwalone właściwości organizmu człowieka, które indywidualizują przebieg jego czynności .• zdolności wytrzymałościowe, • zdolności koordynacyjne.. Do niedawna funkcjonowało pojęcie cechy motoryczne, jednak współcześnie motoryczność człowieka opisywana jest jako zbiór tzw. zdolności motorycznych.Istnieje wiele podziałów zdolności motorycznych.. Są one proste i łatwe do przeprowadzenia w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, bez względu na dyscyplinę czy konkurencję sportową.• u chłopców dalszy rozwój zdolności kondycyjnych.. 5.Pod jakim względem przygotowuje się dobór ćwiczeń do zajęć oraz wymień jakie warunki zewnętrzne decydują o ich doborze?. Literatura podstawowa [12 s. 18-25] Literatura uzupełniająca [4 s. 20-40] 9-10.. Zestaw ćwiczeń trafnie oceniających poszczególne cechy motoryczne tworzy baterię testów.. Daje Naj 2011-09-05 19:36:32; Wymień 3 cechy psychiczne charakteryzujące człowieka zdrowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt