Ocena sytuacji wychowawczej w szkole

Pobierz

Data dodania: 03 Jan 2017 Dodał: Administrator (admin) Wersja z dnia: 11 Jan 2013 Rozmiar: 32.50 Kb Typ: doc Pobrań: 1088 Ocena:Ocena sytuacji wychowawczej Pobierz Dziekujemy za pobranie Ocena sytuacji wychowawczej Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie za parę sekund, kliknij odnośnik Pobierz powyżej Opis: Arkusz oceny sytuacji wychowawczej w szkole.. Lepsza szkoła.. Uczeń, który opuścił 40% godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w semestrze .Kraków, dnia .. pieczęć odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, placówki OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA LUB UCZNIA WYDANA PRZEZ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH LUB SPECJALISTÓW PROWADZACYCH ZAJĘCIA Z DZIECKIEM LUB UCZNIEM DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POWIATU KRAKOWSKIEGO (na podstawie .Analiza sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej w Kotulinie - sygnalizowane problemy W wyniku obserwacji, dokonanych badań, którymi objęto wszystkie podmioty szkoły - Rada Pedagogiczna stwierdziła występowanie w sporadycznych wypadkach niekorzystnych zjawisk wychowawczych: - agresja fizyczna i słowna uczniów, wulgaryzmyUczniowie w 6-8-osobowych zespołach opracowują listę uczniowskich obowiązków w idealnej szkole.. Wychowawca powinien czynić starania, by zyskać maksimum zaufania ze strony rodziców..

Dokonywanie rzetelnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

Klasa III liczy 10 uczniów.. Istotnym aspektem mającym wpływ na prawidłową współpracę jest osobowość wychowawcy.. Celem niniejszej refleksji jest analiza sytuacji polskiej szkoły w obliczu trudności wychowawczych, które dotykają obecnie sporej grupy uczniów.OCENA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ ORAZ STANU OPIEKI NAD UCZNIAMI - wychowawcy.. Sytuacje wychowawcze - o określony zespół zdarzeń, pośród których należy umieścić wychowanka, by wywołać i utrwalić pewne formy jego aktywności.. Absencja szkolna 2.w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w sytuacjach trudnych.. Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu wychowawczego i kierowniczego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.. Sprawy ogólno wychowawcze.. Wniosek: W opinii uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych panująca w szkole atmosfera sprzyja uczeniu się.. Opracowywanie programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole i .A.. Każdy dokonuje oceny swojego funkcjonowania w roli ucznia, analizuje przyczynę swoich problemów w świetle własnych zaniedbań oraz ustala program pracy nad swoim postępowaniem.dziecka w sposób znaczący zwiąże się z tym, co będzie się dziać w szkole..

Dane statystyczne obiektywnie diagnozują sytuację wychowawczą w szkole.

Projektowanie zmian w programie wychowawczym szkoły.w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.. Koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej i udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu.. Jak zatem rozpoznać społeczny aspekt sytuacji szkolnej dziecka i na co mo-że mieć on wpływ?. 18 Możliwość komentowania OCENA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ ORAZ STANU OPIEKI NAD UCZNIAMI .. Nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach.. Data dodania: 03 Jan 2017 Dodał: Administrator (admin) Wersja z dnia: 11 Jan 2013 Rozmiar: 32.50 Kb Typ:dyrektora szkoły.. Po tym fakcie wychowawca prowadzi rozmowę z rodzicami i uczniem której wynikiem jest zawarcie z dyrektorem szkoły .. W gromadzeniu informacji można wykorzystać obserwacje, analizę dokumentacji (wyniki klasyfikacji i promocji, analiza frekwencji, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogiczne, wyniki sprawdzianów i egzaminów), wywiady .Czym jest sytuacja wychowawcza i jej miejsce w strukturze procesu wychowania..

określający warunki poprawy frekwencji ucznia na zajęciach w szkole.

3.Organizacja pracy w zespole klasowym (zachęcenie do udziału w zebraniach Samorządu Uczniowskiego, we wspólnych wyjściach i wyjazdach, imprezach klasowych i szkolnych).. Zadania Zespołu Wychowawczego: Współpraca z dyrektorem oraz nauczycielami.. w obecności wychowawcy klasy i rodziców.. (8 punktów) X- zachowanie poprawne.. Kontakt z rodzicami i pomoc metodyczna w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.Program Wychowawczy, przepisy BHP itp.) pomaga funkcjonować studentowi w przestrzeni szkoły, wprowadza w grono pedagogiczne, pomaga w kontakcie z innymi pracownikami szkoły, innymi nauczycielami, psychologiem, higienistką, w miarę możliwości wprowadza praktykanta w różne wymiary życia szkoły ( dyżury naw trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.. Notorycznie zapomina prac domowych podręczników.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. 4.Uświadomienie uczniom obowiązujących w szkole regulaminów oraz zasad oceniania i promowania.. OCENA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ ORAZ STANU OPIEKI NAD UCZNIAMI - wychowawcy .. Odnoszą się one do takich parametrów jak: frekwencja ,oceny zachowania, uwagi o nieodpowiednim zachowaniu , nagany wychowawcy i dyrektora oraz aktywności uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska.Ocena sytuacji wychowawczej Ad.1.Główne problemy wychowawcze szkoły w to: Grupa uczniów sprawiających szczególnie nasilone trudności wychowawcze dotyczące: ü niskiej frekwencji, szczególnie dotyczącej spóźnień na lekcje ü konfliktów z rówieśnikami ü niskiej motywacji do nauki, której konsekwencją są oceny niedostateczne .Title: Ocena sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej Author: OEM Last modified by: PC Created Date: 8/30/2018 7:35:00 PM Other titles: Ocena sytuacji wychowawczej w Szkole PodstawowejDiagnoza sytuacji wychowawczej..

Na podstawie w/w narzędzi w szkole zidentyfikowano następujące problemy: 1.

Analizując sytuację w mojej klasie 30% uczniów nie identyfikuje się z zespołem,odczuwają brak oparcia w kolegach i doznawanie szykan.Sądzę, że jest to spowodowane dużym zróżnicowaniem emocjonalnego rozwoju moich wychowanków.Tylko nieliczni stworzyli w sobie poczucie własnej wartości.Większa .Ocena sytuacji wychowawczej Pobierz Opis: Arkusz oceny sytuacji wychowawczej w szkole.. W sposób szczególny interesować nas tu będą relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami i pomiędzy samymi uczniami.Ocena sytuacji wychowawczej - wychowawcy.. Cze.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Zdiagnozowanie aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole i potencjalnych czynników zagrażających.. Cze.. Poczytaj mi przyjacielu.Marek Dziewiecki Szkoła a trudności wychowawcze 1.. Wzajemne relacje między członkami społeczności szkolnej są życzliwe.. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej .1.8 Sytuacja opiekuńczo- wychowawcza dzieci w rodzinie (imię nazwisko dziecka, wiek) Warunki mieszkaniowe (określić warunki domowe, miejsce do spania, nauki, zagrożenia w najbliższym otoczeniu) Edukacja (nazwa szkoły, kontakt do pedagoga, częstotliwość kontaktu rodziców ze szkołą, wyniki w nauce, zachowanie w szkole) Zdrowiepieczęć szkoły miejscowość, data OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA/UCZNIA (dotyczy procesu orzeczniczego) Podstawa prawna § 7 ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawieKoordynacja działań klasy przez wychowawcę polega na: wymianie informacji na temat poszczególnych uczniów i całej klasy, analizie sytuacji wychowawczej w klasie i uzgadnianiu ocen i planów działania, uzgadnianiu niektórych spraw formalnych i administracyjnych, niezbędnych do skutecznego działania wszystkich uczestników (terminy, harmonogramy, kompetencje, odpowiedzial-ność itd.. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.. ), podejmowaniu uzgadnianych wspólnie decyzji.stwarzaniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu.. 0 punktów w obszarach "Stosunek do nauki i frekwencja" oraz "Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią".. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Rekomendacje: Lepsza szkoła.. Sytuacje wychowawcze są warunkiem wywołania u wychowanka określonej aktywności.Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno - wychowawczej w szkole przy użyciu ankiet, rozmów indywidualnych, obserwacji oraz analizy dokumentacji.. Przejawy kryzysu współczesnych wychowanków ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt