Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018

Pobierz

Wartości niematerialne i prawne, w szczególności programy komputerowe : Wartość brutto ,89 zł Dotychczasowe umorzenie ,89 zł Wartość netto w bilansie ,00 zł 2.Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 8 r. 4 I.. Informacja o spełnieniu przez Bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy - Prawo bankowe: Wyszczególnienie: Wartość na 31.12.2019 r.: Wartość na 31.12.2018 r.:1 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 rok.. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. profesora Józefa Kosackiego USTĘP 1 - Objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych iDodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1.. Informacja o spełnieniu przez Bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy - Prawo bankowe:Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia 3 INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1.. Objaśnienia do bilansu 1.. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH Spółka nie posiadała operacji wyrażonych w walutach obcych i nie dokonywała ich wyceny na dzień bilansowy.. Wyszczególnienie Rodzaj danych 1 Grunty wart.. Określenie grupyDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 01.01.2018 - 31.12.2018 I..

Informacje i objaśnienia do bilansu.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGOFINTECH S.A.. Informacja o spełnieniu przez Bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy - Prawo bankowe: Wyszczególnienie: Wartość na 31.12.2017 r.: Wartość na 31.12.2018 r.:Informacja dodatkowa to nic innego jak opisowa część dodatkowa do danych liczbowych ujętych w bilansie i RZiS.. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierają załączone tabele.. 2 pkt.. Wprowadzenie do sprawozdania znajduje się na samym jego .Sprawozdanie finansowe za rok 2018 w milionach złotych Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 63 stanowią jego integralną część 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota 2018 2017 Przychody ze sprzedaży 8.1 26.737,3 21.009,2II.. Wartości niematerialne i prawne, w szczególności programy komputerowe : Wartość brutto - 27.568,89 zł Dotychczasowe umorzenie - 27.568,89 zł Wartość netto w bilansie 2017 - 0,00 zł 2.Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok Strona: 7 z 23 Opracowano w Generatorze Dokumentów Zarządczych II.. Kwota dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałychDodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.12.2018 r. - 5 - WARTOŚCI NETTO na BZ Grupa rodzajowa środków trwałych i środków tr..

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018 I.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych1 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego PRIME MINERALS S.A. za 2018 rok NOTA NR 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych W 2017 roku Spółka dokonała opłaty za prawo ochronne na znak towarowy w kwocie 4 09 PLN.. SzukajDodatkowe informacje i objaśnienia (w tysiącach PLN) 4 Następujące składniki zobowiązań prezentowane są w więcej niż jednej pozycji bilansu: stan na stan na 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018II.. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW .Dodatkowe Informacje i Objaśnienia str. 1 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im.. BILANS- AKTYWA: A. AKTYWA TRWAŁE 1.. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH,Dodatkowe informacje i objaśnienia 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.. Wyszczególnienie Wartość brutto Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości .Informacja dodatkowa jest podzielona na dwie części: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) dodatkowe informacje i objaśnienia..

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zostały sporządzone zgodnie z art. 45 ust.

BILANS- AKTYWA: A. AKTYWA TRWAŁE 1.. Wartość brutto Wartość umorzenia Wartość netto Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania 0,00 0,00 0,00Informacja dodatkowa Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok.. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU: Zmiany wartości bilansowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych : L.p..

nabycia ...Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji im.

Stan na 31.12.2018 0,00 0,00 4 090,00 4 090,00 Zwiększenia w tym: .. pocz. Stan na początek Roku Zwiększenia +, zmniejszenia,- z tyt.. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp.. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i obejmują zakres podany w załączniku nr 1 do cytowanej ustawy.★ Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018: Add an external link to your content for free..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt